sexta-feira, 22 de julho de 2011

Zenízio i Angueira,1257, febreiro, 9


[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton [La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 457-458], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.553, nº 15.]ln Dei nomine amen. Sabban quanto esta carta viren como eu don Alfonso Meendez de Bornes, con conseyo e con o(utor)gamiento de mia moyer dona Velasquida e de mios fiyos e sous vendo a vos don Pedro Pedrez abbat e al (monesterio) de Morerola tres casales que hey de miou patrimonio enna villa que ye dita Geniçio de Miranda, con todos sous dere(chos quan)tos me ami pertenecen en essa villa sobre dita e el sesmo de San Iohan de Angueyra que ov(e...) si de parte de miou padre don Meen Bofino et como you apris de miou padre e quanto avia el de (...)villa maes quanto vos hy podierdes vençer pos parte de mi todo volo you vendo e outorgo que ayades estas herdades devanditas desde vue en delante e las posseades e fagades delas elo que vos pagardes e vendo volas con entradas. con salidas con eglisias e con montes e con devisas e con quanto me hy pertenece e en precio desta vendeda reçebi de vos una bona mula dela qual soe ya pagado e quien vos a esta mia vendeda quesier passar aya la maldiçion de Dios e la mia e demaes quanto vos enquie­tar tanto vos duble, e de mays peche vos CC. mrs. e la vendiçion sea firme. Ie estas herdades sobredichas entregue a Martivanes cellarero de Miranda e a frey Pedro de Fiexas por parte del abbat e del convento de Morerola. Testes qui viderunt et audierunt quando don Alfonso Meendez de Bornes entregou ela herdade de Geniçio a Martin Yuanes e a frey Pedro de Fiexas e outro assi ela herdat de San Iohan de Angueyra: Meen Migaelez gerno de don Alfonso Meendez cf. Garcia Pedrez Rebonti cf. Gonzalvo Nunnez cavalero de Castro de Ladrones cf. Monio Alfonso conscudero de Castro de Ladrones cf. Don Alfonso de Maladas cf. Pedro Fernandez de Malladas d. Domingo Migayelez cf. Domingo Stevan de Yfanez cf. Johan Ervelon cf. Omne de don Alfonso Meendez de Bornes cf. Ruy Pedrez omne de Meendo Migayelez cf. Pedro Migayelez omne de Garcia Pedrez, Martin re cf. Pedro Iohan cf. don Salvador cf. Domingo Adam cf. Johan (...) cf. Don Sancho cf. Don Andres cf. Don Iohan cf. Martin Xemenez cf. Andres (Ver)mudez cf. Todos estos (...) nes de Angueyra. Facta carta sub era M.CC.LXXXX.V. feria VI. V idus febru(ar)ii. Ie que esta karta sea mays firme pora todo tiempo you don Alfonso Meendez sobredicho de Bornes puse hy miou seyello.

copiado deiqui
1 comentário:

Adelaide Monteiro disse...

Anque atrasada, spero que inda cunsidereis que bamos 3 praças.

Até alhá!

Beisicos